Pytanie

Posiadamy samochód osobowy. Samochód ten będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz na cele osobiste. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług od tych samochodów nie możemy odliczyć VAT od paliwa, a VAT od innych wydatków rozliczamy w 50 proc.
Czy VAT nieodliczony może stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy część wydatków związanych z używaniem samochodu na cele osobiste również możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Czy 100 proc. ubezpieczenia i amortyzacji takiego samochodu stanowi koszt podatkowy?

Odpowiedź

Podatnikowi przysługuje odliczenie 50 proc. kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących zakupu paliwa, jak i innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych.
W tej części, w której podatnikowi nie przysługuje odliczenie kwoty podatku naliczonego, kwota podatku naliczonego stanowi koszty uzyskania przychodów.
Jeżeli wydatek można przypisać wyłącznie celom osobistym podatnika, wówczas nie stanowi on kosztu uzyskania przychodów. Jeśli jednak chociaż w części służy osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, co do zasady, jest kosztem uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zobacz: Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:
1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret drugi u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przepisy art. 23 u.p.d.o.f. nie zawierają wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków służących jednocześnie osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów oraz celom osobistym podatnika.

Zobacz także: Przedsiębiorca zaliczy do kosztów nieodliczony VAT od samochodu >>

Zmiany w VAT wpłyną na rozliczanie podatków dochodowych >>

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego