Odpowiedź:
Wystawiona przez Państwa faktura powinna być fakturą bez danych dotyczących kwoty i stawki podatku.

Uzasadnienie:
Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są, co do zasady, dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., sytuacjach podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism). Warunki jakie muszą być spełnione, aby taka sytuacja miała miejsce, określa – w przypadku transakcji dokonywanych między polskimi podatnikami – art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. Warunki te – jak wynika z treści pytania – są w omawianej sytuacji spełnione.
W tej sytuacji wystawiona przez Państwa faktura powinna być fakturą bez danych dotyczących kwoty i stawki podatku (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.), a w zamian powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.). Faktura ta powinna zostać wystawiona na kwotę netto zamówienia, tj. 30.000 zł (podatek VAT od tej kwoty obowiązany jest bowiem naliczyć nabywca notebooków). Także kwota należności ogółem na fakturze powinna być określona jako 30.000 zł.
Dodać pragnę, że na udzieloną odpowiedź nie wpływa fakt, iż nabywając sprzedawane obecnie notebooki otrzymywaliście Państwo faktury z podatkiem VAT (gdyż zamówienia nie przekraczały 20.000 zł netto). W szczególności okoliczność taka nie wyłącza ciążącego na nabywcy obowiązku rozliczenia podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 18.10.2015 r.