W związku z wniesieniem w aporcie do spółki z o.o. wkładu w postaci nieruchomości powstaje dochód - jest to różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów a wartością początkową przedmiotu wkładu, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami.
Proszę o wyjaśnienie, o jakie odrębne przepisy chodzi i jak należy w tym wypadku zaktualizować wartość nieruchomości. Nieruchomość była własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., w przypadku objęcia (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, i pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed dniem wniesienia tego wkładu.
Aktualizacja, o której mowa w powołanym przepisie, powinna wynikać z rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów art. 22o u.p.d.o.f. lub art. 15 ust. 5 u.p.d.o.p. Do dnia dzisiejszego takie rozporządzenie nie zostało jednak wydane, w związku z tym, iż wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nie przekroczył 10%. Ostatnio taka aktualizacja wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia miała miejsce w 1995 r. W związku z niniejszym w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie należy aktualizować wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem wkładu.