Odpowiedź

W mojej opinii w przedstawionej sytuacji może Pan amortyzować samochód stosownie do posiadanego udziału, z uwagi na nieprzekroczenie limitu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie oba warunki:
– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
– jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Natomiast zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku, gdy samochód został nabyty na współwłasność, należy wprowadzić go do ewidencji i amortyzować stosownie do posiadanego udziału.

Takie stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 19.03.2012 r., ILPB1/415–1399/11–4/AG, gdzie możemy przeczytać:
„(...) Wnioskodawczyni może środek transportu stanowiący w 1/2 jej współwłasność wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych swojej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do posiadanego udziału we własności tego składnika majątku (...)”.

W mojej opinii w opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwiema transakcjami, gdzie każdy z Panów nabywa 50% wartości samochodu. Dlatego też należy uznać, iż limit nie został przekroczony i tym samym może Pan amortyzować samochód w prowadzonej działalności gospodarczej.

Autor odpowiedzi: Rafał Styczyński
Odpowiedzi udzielono 20.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów