28 kwietnia 2015 r., w trakcie trwających obrad IASB, podjęto decyzję, żeby zaproponować zmianę do MSSF 15, zgodnie z którą standard ten zacząłby obowiązywać przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2018 r. lub później.

MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami został opublikowany przez IASB 28 maja 2014 r. i stanowi bardzo istotną zmianę w porównaniu do aktualnie obowiązujących rozwiązań w zakresie ujmowania przychodów. Standard ten powstał w ścisłej współpracy z amerykańską FASB, która opublikowała go w tym samym czasie jako ASU 2014-09 Przychody z tytułu umów z klientami (różnice pomiędzy obiema wersjami standardów są wyjątkowo nieznaczne).

W opublikowanym standardzie określono, że będzie on obowiązywał przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2017 r. lub później. Jednocześnie utworzono wspólną grupę roboczą zajmującą się problemami związanymi z wdrożeniem rozwiązań wynikających z MSSF 15. Pojawiające się problemy i wątpliwości doprowadziły do publikacji szeregu wyjaśnień. W związku z wieloma wątpliwościami FASB podjęła 1 kwietnia 2015 r. wstępną decyzję o wydłużeniu okresu, w jakim jednostki miałyby się przygotować do zastosowania nowego standardu i ustaleniu daty wejścia w życie tych rozwiązań na 1 stycznia 2018 r.

Na trwających aktualnie obradach IASB uznano, że z uwagi na konwergencję MSSF 15 z rozwiązaniami amerykańskimi korzystne byłoby (z perspektywy rynków kapitałowych), gdyby dla potrzeb sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF, jak i zgodnie z US GAAP, nowe rozwiązania dotyczące ujmowania przychodów zaczęły być stosowane w tym samym czasie. Dlatego IASB podjęła decyzję o zaproponowaniu zmiany daty wejścia w życie MSSF 15. Propozycja ta zostanie opublikowana w formie wersji wstępnej poprawki do MSSF 15 prawdopodobnie jeszcze w maju.

Warto zauważyć, że pod koniec marca pozytywną opinię na temat MSSF 15 wyraziła EFRAG, popierając jego przyjęcie do stosowania w Unii Europejskiej, wskazując że termin przyjęcia tych rozwiązań w UE powinien być taki sam jak określony przez IASB. Decyzja IASB oznacza, że również dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, zgodnej z MSSF przyjętymi do stosowania w UE, termin rozpoczęcia obowiązywania tego standardu zostanie opóźniony o jeden rok, co pozwoli wielu jednostkom na lepsze przygotowanie się do stosowania nowych zasad ujmowania przychodów.