Zgodnie z aktualnie obowiązującą strategią IASB przeprowadza tzw. przeglądy powdrożeniowe opublikowanych przez siebie standardów. Celem takiego przeglądu, który powinien się rozpocząć ok. 3 lata po oficjalnej dacie obowiązywania standardu, jest ocena efektów wdrożenia danego standardu (w tym kosztów związanych z jego wdrożeniem oraz problemów, jakie wcześniej nie były spodziewane).

Każdy przegląd (pierwszy przegląd powdrożeniowy dotyczył MSSF 8 Segmenty operacyjne) obejmuje dwie główne fazy. W pierwszej IASB identyfikuje podstawowe obszary, które powinny zostać poddane szczegółowej analizie a następnie prowadzi w odniesieniu do nich publiczne konsultacje (w formie tzw. wniosku o udzielenie informacji). W drugiej fazie przeglądu, otrzymane odpowiedzi i komentarze są analizowane, a wnioski z nich wynikające podlegają opublikowaniu. W zależności od istotności uwag IASB decyduje o kolejnych działaniach (np. o wprowadzeniu poprawek do danego standardu).

Przegląd powdrożeniowy MSSF 3 wkracza właśnie w etap publicznych konsultacji. 30 stycznia IASB opublikowała Wniosek o udzielenie informacji dotyczący MSSF 3, w którym przedstawione zostały podstawowe problemowe obszary tego standardu, wraz ze wskazaniem zmian, jakie dotychczas zachodziły w odniesieniu do połączeń jednostek gospodarczych (począwszy od MSR 22 poprzez MSSF 3 (w wersji z 2004 r.), aż do obecnie obowiązującego MSSF 3 w wersji z 2008 r. wraz z dalszymi zmianami).

IASB sformułowała również 10 pytań, na które oczekuje odpowiedzi do 30 maja 2014 r. W ramach prowadzonych prac IASB planuje również serię publicznych spotkań (w ramach cyklicznych spotkań IASB) a do końca 2014 r. – opublikowanie wniosków z przeprowadzonego przeglądu.

Dokument "Wniosek o udzielenie informacji: MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych" znajduje się tutaj.