25 września 2014 r. IASB opublikowała kolejną aktualizację standardów w ramach tzw. Corocznych zmian MSSF (obejmującą tym razem okres lat 2012-2014). IASB publikuje w ramach tych poprawek drobne zmiany szeregu standardów. Są to bowiem zmiany na tyle nieznaczne, że odrębna publikacja zmiany każdego ze standardów stanowiłaby niepotrzebny wzrost obciążeń związanych z procesem przygotowawczym publikacji.

W ramach opublikowanej poprawki obejmującej okres 2012-2014 drobne zmiany zostały wprowadzone w następujących standardach:

- MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana,
- MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
- MSR 19 Świadczenia pracownicze,
- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.

W MSSF 5 wprowadzono zmianę dotyczącą sposobu reklasyfikacji aktywów (lub grupy do zbycia) z/do aktywów przeznaczonych do sprzedaży do aktywów przeznaczonych do wydania właścicielom.

Zmiana MSSF 7 odnosi się do zniesienia obowiązku ujawnień w zakresie kompensowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przy sporządzaniu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych. Dodano również wyjaśnienia objaśniające sposób osądu umów na obsługę przekazywanego składnika aktywów finansowych w celu określenia, czy jednostka kontynuuje zaangażowanie w przekazywany składnik aktywów finansowych.

W MSR 19 wprowadzono zmianę dotyczącą wyboru stopy dyskontowej dla walut, dla których nie istnieje rozwinięty rynek obligacji korporacyjnych o wysokiej wiarygodności kredytowej. Zgodnie z opublikowaną poprawką w takiej sytuacji należy wykorzystać odniesienie do obligacji rządowych denominowanych w danej walucie.

Ostatnia z poprawek, dotycząca MSR 34, precyzuje określenie „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego” w odniesieniu do sposobu i miejsca ujawniania informacji o znaczących zdarzeniach i transakcjach.

Zmiany wynikające z Corocznych zmian MSSF – okres 2012-2014 stają się obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.