Projekt jest realizacją postulatu zawartego w petycji skierowanej do Senatu przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka.

Projekt wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Jak czytamy w uzasadnieniu, potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadza się do wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego tj. pobiera podatek od „siebie samej”.

Zobacz kiążkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

W Sprawozdaniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r. wykazano, że podleganie obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości przez gminę będącą jednocześnie beneficjentem tego podatku, nie jest ani uzasadnione ani celowe. Taka konstrukcja przepisów prowadzi bowiem do paradoksalnej sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe gminy wyraża się w zobowiązaniu jej do zapłacenia, na swoją rzecz, podatku, z mienia stanowiącego jej własność.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego