Możliwość kontroli przez organy skarbowe restrukturyzacji działalności firm wprowadzają wchodzące dzisiaj w życie dwa rozporządzenia nowelizujące przepisy dotyczące sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Pierwsze z nich dotyczy dochodów osób fizycznych (Dz. U. poz. 767), a drugie osób prawnych (Dz. U. poz. 768).

W toku przeprowadzanego badania organy podatkowe i organy kontroli skarbowej będą uwzględniać przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji.

Wprowadzane przepisy przewidują ponadto odpowiednie zastosowanie przepisów proceduralnych rozporządzeń do procedur trójstronnych wszczętych na podstawie Konwencji arbitrażowej lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, także wtedy, gdy minister finansów przystąpił jako uczestnik.

Zmiany te wynikają z modyfikacji Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych i stanowią uszczegółowienie zasady ceny rynkowej w sytuacji przeprowadzenia przez podmioty powiązane restrukturyzacji działalności.