Pytanie

Czy podatnik musi do urzędu skarbowego przedstawić rozliczenie wydatków na cele mieszkaniowe?
Mieszkanie sprzedane w 2012 r.

Odpowiedź

Organ podatkowy ma prawo zwrócić się do podatnika o okazanie dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej - wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

Uzasadnienie

Weryfikacja zasadności skorzystania z ulgi podatkowej zwykle odbywa się w ramach czynności sprawdzających. Czynności sprawdzające przeprowadzane są na podstawie art. 275 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.
Na podstawie art. 275 § 1 o.p. jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa.

Celem wskazanego przepisu jest wstępne sprawdzenie, bez potrzeby wszczynania postępowania kontrolnego lub podatkowego, zasadności skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych. Chodzi tu o ulgi w rozumieniu art. 3 pkt 6 o.p. Pod pojęciem ulg podatkowych rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

W publikacji Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013, B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Wrocław 2013, s. 1141, czytamy: czynności sprawdzające w zakresie określonym art. 275 u.o.p. wykraczają poza granicę kontroli formalnej, gdyż przedmiotem sprawdzenia organu jest ustalenie, czy podatnik dysponuje wymaganymi przez przepisy prawa dokumentami wskazującymi na np. poniesienie określonych wydatków, co pozwala również na merytoryczną ocenę skorzystania z ulgi. W ramach uprawnień określonych w tym przepisie organ podatkowy może badać prawidłowość skorzystania przez podatnika z ulg wykazanych w złożonej deklaracji. W takiej sytuacji organ podatkowy może wezwać podatnika do okazania dokumentów lub złożenia fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika w określonym czasie wymaga przepis prawa np. faktur (rachunków) przy korzystaniu z ulgi remontowej lub budowlanej.
Warto nadmienić, że na podstawie przepis art. 276 § 1 o.p. organ podatkowy, za zgodą podatnika, może dokonać także oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe.

Odpowiadając zatem, na zadane pytanie – należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. To, co zwraca uwagę w opisanej sytuacji to fakt, że sprzedaż mieszkania miała miejsce w 2012 r. Wprawdzie brak jest opisu stanu faktycznego, ale zakładać można, że podatnik ma czas na przeznaczenie środków na własne cele mieszkaniowe aż do końca 2014 r. Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są bowiem zwolnione od opodatkowania, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Teoretycznie, przez najbliższe miesiące podatnik ma prawo ponosić jeszcze wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego