W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się producent i dystrybutor napojów alkoholowych w Polsce, także tych podlegających obowiązkowi oznaczania ich znakami akcyzy. Firma wskazała, że występuje w przewidzianym przepisami akcyzowymi trybie do właściwych organów o wydanie znaków akcyzy, celem późniejszego oznaczenia nimi oferowanych napojów. Spółka zamierza wystąpić o wydanie banderol w formie całych arkuszy, które przed ich naniesieniem na opakowania jednostkowe będą musiały zostać pokrojone do przewidzianych w przepisach formatów. W tym celu firma zamierza skorzystać z usług wyspecjalizowanego podmiotu. Arkusze zostaną czasowo powierzone podmiotowi zewnętrznemu, wyłącznie w celu ich pokrojenia do przewidzianych prawem formatów. Po pokrojeniu arkuszy banderole zostaną naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe już przez firmę w zakładach produkcyjnych firmy.

Firma zapytała fiskusa, czy dopuszczalne jest zlecenie innemu podmiotowi czynności pokrojenia banderol. Sama firma uważa, że tak, mimo że przepisy akcyzowe nie odnoszą się wprost do czynności, jaką jest pokrojenie arkuszy banderol. Według firmy, przepisy te czynność taką dopuszczają i aprobują, bowiem wskazują precyzyjne kryteria jakościowe, jakie spełniać muszą takie banderole zarówno w formie arkuszy, jak i w formie banderol już pokrojonych. W ocenie firmy, podmiot, który otrzymał arkusze banderol, w sposób oczywisty powinien zapewnić, aby przed ich nałożeniem na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych bądź na wyroby akcyzowe, banderole zostały pokrojone do przewidzianych przepisami akcyzowymi formatów.

Fiskus się zgodził i potwierdził, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 129) nie zabraniają zlecenia usługowego krojenia arkuszy znaków akcyzy. Organ wyjaśnił, że poza ściśle określonymi przypadkami ustawa zabrania zbywania, odstępowania lub przekazywania odpłatnego lub nieodpłatnego znaków akcyzy. Zakazowi podlegają przypadki mające na celu wykorzystanie znaków akcyzy przez inne podmioty niż przez ten podmiot, któremu znaki akcyzy zostały wydane w celu ich naniesienia.

Ustawodawca nie zakazuje jednak czasowego udostępnienia przedmiotowych arkuszy znaków akcyzy w celu ich pokrojenia na pojedyncze znaki akcyzy.

Organ zwrócił jednocześnie uwagę, że firma jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego sposobu przewozu i przechowywania znaków akcyzy zarówno do, jak i od podmiotu, który będzie dokonywał usługowego cięcia arkuszy znaków akcyzy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2015 r., sygn. IBPP4/4513-80/15/MK, LEX nr 277051