Pytanie

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W której pozycji deklaracji VAT-7K powinna wykazać VAT naliczony od faktur zaliczkowych na zakup lokalu - czy ŚT czy od zakupów pozostałych?

Odpowiedź

VAT od faktur dokumentujących wpłatę zaliczki na poczet zakupu lokalu należy wykazać w pozycji 41 oraz 42 VAT-7K "Deklaracji dla podatku od towarów i usług". We wskazanych pozycjach wykazuje się nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.

Uzasadnienie

Zasady sporządzania deklaracji VAT-7K regulują przepisy rozporządzenia ministra finansów z 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wskazane rozporządzenia – w załączniku zawierającym objaśnienia do deklaracji VAT - stanowi, iż w poz. 41 deklaracji wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych nabywcy. W poz. 42 zaś, wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poz. 41.

Zaliczka wprawdzie nie dokumentuje nabycia środka trwałego a jedynie dokonanie na poczet przyszłego zakupu przedpłaty. Nie zmienia to jednak faktu, iż wartości wynikające z faktury zaliczkowej powinny być wykazane na takich samych zasadach jak faktury dokumentujące zakup środków trwałych. Jeżeli tylko podatnik posiada wiedzę, iż uregulowana zaliczka poniesiona jest na nabycie nieruchomości/ruchomości, która będzie stanowiła środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, to przesądza to o konieczności rozliczenia faktury zaliczkowej w pozycjach 41 oraz 42 deklaracji VAT-7K. W przedstawionej sytuacji taki sposób ewidencjonowania będzie zasadny w sytuacji gdy lokal, który nabędzie spółka będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, okres używania lokalu w działalności będzie dłuższy niż rok i będzie on wykorzystywane przez spółkę na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Powyższe potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 marca 2011 r., IPPP2-443-50/11-2/AK.

Dowiedz się więcej z książki
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł