Pytanie

Czy na fakturach VAT dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej należy zamiast NIP, obowiązkowo podawać PESEL?
Czy można nie wypisywać ani PESEL, ani NIP?

OdpowiedźWpisywanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Możliwe jest wystawianie takim osobom faktur bez numeru PESEL oraz NIP. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Wymaganą treść faktur określają przepisy art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Z przepisów tych wynika, że faktury powinny zawierać, między innymi, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (zob. art. 106e ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.; przepis ten stosuje się z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b u.p.t.u.).

Numerem powyższym jest w przypadku polskich podatników NIP. Uznać przy tym należy, że podawanie NIP na fakturze jest konieczne tylko w przypadkach, gdy nabywca jest zidentyfikowany dla podatku VAT w Polsce (jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony) i nabywając towary lub usługi działa w charakterze takiego podatnika.

Mając na to na uwadze wskazać pragnę, że numerem identyfikacji podatkowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest ich numer PESEL (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.), a nie NIP. A zatem faktury wystawiane takim osobom nie tylko nie muszą zawierać NIP, ale nie mogą NIP zawierać, gdyż osoby te NIP nie posiadają. Nie przy tym przepisu nakazującego, aby faktury wystawiane takim osobom zawierały numer PESEL. W konsekwencji wpisywanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Możliwe jest wystawianie takim osobom faktur bez numeru PESEL oraz NIP.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł