Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że polski ustawodawca zdecydował się na zaadaptowanie podatku od wyjścia także w odniesieniu do osób fizycznych, czyli w sposób znacznie szerszy, niż wynika to z dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, tzw. dyrektywy ATA.

Artykuł pt. Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji opublikowany w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego zawiera analizę i ocenę przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego podatek od wyjścia. W pierwszej kolejności przedstawiono w nim kształt tej regulacji, a następnie wskazano na odrębności dotyczące opodatkowania tym podatkiem osób fizycznych. Końcowo publikacja przedstawia krytyczne uwagi odnoszące się do koncepcji omawianego unormowania.

Zobacz również:
Nowe przepisy podatkowe już do poprawki >>

Nowe zasady sprzedaży mieszkania z pułapką na podatnika >>

Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce >>

Autorka zauważa również, że przyjęte w tym przypadku vacatio legis było niewystarczające. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że materia ta stanowi novum dla podatników, a poza tym w polskim systemie podatkowym nie obowiązuje zasada opodatkowania niezrealizowanych zysków. Dodatkowo opodatkowanie podatkiem od wyjścia wiąże się z dotkliwymi obciążeniami dla podatników. W związku z tym powinni oni mieć więcej czasu na zapoznanie się z nową regulacją podatkową, w jej ostatecznym kształcie. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest zasadny argument, zgodnie z którym zainteresowani mogli zapoznać się z projektem ustawy w toku procesu legislacyjnego. Na wszystkich etapach prac nad projektem ulegał on bowiem licznym zmianom, co powodowało niepewność co do konstrukcji omawianej regulacji dla podatników.

Więcej w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>