Jeżeli zatem w wyniku szczegółowej i wnikliwej analizy postanowień zawartych przez instytucję umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych okaże się, że warunki niezbędne do uznania poszczególnych dzieł (utworów) za wartości niematerialne i prawne zostały spełnione, wówczas nabyte od twórcy dzieło powinno zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych instytucji w wartości początkowej stanowiącej cenę jego nabycia, zapisem:

– Wn konto 020 Wartości niematerialne i prawne (w analityce: Autorskie prawo majątkowe),

– Ma konto 130 Rachunek bieżący.

Od tak ustalonej wartości początkowej autorskiego prawa majątkowego instytucja kultury zobowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które odnoszone są w koszty działalności operacyjnej, zapisem:

– Wn konto 400 Amortyzacja,

– Ma konto 070 Odpisy umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli natomiast warunki dla uznania zakupionych od twórców przez instytucję dzieł (utworów) za wartości niematerialne i prawne nie zostały spełnione, to poniesione nakłady na ich nabycie powinny zostać odniesione bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego