Pytanie

Czy od biletu elektronicznego wystawionego przez PKP można odliczyć VAT?
Bilet dokumentuje przejazd na trasie powyższej 50 km. Na bilecie widnieje adnotacja, że bilet nie jest fakturą VAT.

Odpowiedź

Bilet kolejowy – na przejazd mający co najmniej 50 km odległości – może pełnić rolę faktury VAT, o ile zawiera wymagane przepisami elementy.
Z tego co widzę – również jako użytkownik pociągów PKP Intercity korzystający z biletów elektronicznych – na biletach tych nie ma numeru NIP sprzedawcy (podatnika). W związku z tym taki bilet nie jest fakturą (nawet jeśli przejazd jest na odległość co najmniej niż 50 km). Trzeba byłoby wystąpić o odrębną fakturę.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Z przepisów art. 2 pkt 31 i 32 u.p.t.u. wynika, że pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
- faktura: dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie;
- faktura elektroniczna: faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.
Tak więc dokument w formie elektronicznej może być fakturą, o ile zawiera wszystkie wymagane przepisami dane.

                                        

Dodatkowo z brzmienia § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur – dalej r.w.f., wynika, że faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:
a) numer i datę wystawienia,
b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e) kwotę podatku,
f) kwotę należności ogółem;

Tak więc bilet kolejowy – na przejazd mający co najmniej 50 km odległości – może pełnić rolę faktury VAT, o ile zawiera wymagane przepisami elementy.

Z tego co widzę – również jako użytkownik pociągów PKP Intercity korzystający z biletów elektronicznych – na biletach tych nie ma numeru NIP sprzedawcy (podatnika). W związku z tym taki bilet nie jest fakturą (nawet jeśli przejazd jest na odległość co najmniej niż 50 km. Trzeba byłoby wystąpić o odrębną fakturę (co, o ile wiem, w przypadku biletów elektronicznych nie jest zbyt skomplikowane).

Odpowiedź pocz programu Vademecum Głównego Księgowego