Kandydat na doradcę podatkowego w pierwszej kolejności zdaje egzamin pisemny. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego jest natomiast ustny. Warto zauważyć, że od momentu przystąpienia do egzaminu pisemnego i uzyskania pozytywnej oceny, kandydat ma rok na przystąpienie do egzaminu ustnego. Co istotne, rok egzaminacyjny dla kandydata nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Konieczny wniosek
Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu muszą złożyć wniosek wraz  z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Konieczne jest też przedstawienie odpisu dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopii poświadczonej notarialnie. Nie są honorowane natomiast zaświadczenia o ukończeniu studiów. Wymagane jest też przedstawienie potwierdzenia dokonania opłaty za egzamin.

Opłata za egzamin
Egzamin na doradcę podatkowego jest płatny. Opłata wynosi 900 zł. Wnosi się ją na konto Ministerstwa Finansów nr 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz załącznikami należy przesłać na adres:
Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Liczy się data wpływu wniosku do MF. Chcąc zdawać egzamin w tym roku w czerwcu, dokumenty muszą wpłynąć do resortu najpóźniej 17 marca.

Egzamin pisemny pozytywnie kończy się dla ok. 70 proc. zdających. Część ustną zdaje natomiast ok. 30 proc. kandydatów – wynika z danych przekazanych lex.pl przez Ministerstwo Finansów. Więcej na ten temat >>