Problem, na który uwagę zwróciła EFRAG, dotyczy stosowania MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne. Zgodnie z tym standardem jednostka będąca wspólnikiem wspólnego działania powinna w taki sam sposób ujmować udziały we wspólnym działaniu strukturyzowanym przez oddzielną jednostkę, zarówno w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym, jak i w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Z kolei MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe wymaga ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach według kosztu lub według wartości godziwej.

Zdaniem EFRAG należałoby rozważyć poprawkę MSR 27, aby umożliwić w odniesieniu do wspólnych działań (strukturyzowanych przez oddzielną jednostkę) stosowanie takich samych zasad rachunkowości, dla potrzeb jednostkowych sprawozdań finansowych, jakie są dostępne dla wspólnych przedsięwzięć. EFRAG zwróciła uwagę, że zagadnienie to stanowiło już temat dyskusji Komitetu Interpretacyjnego ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC), jednak żadna decyzja nie została podjęta w tym zakresie.

EFRAG zaproponowała IASB rozważanie zmiany (poprawki) MSR 27 w celu wprowadzenia możliwości zastosowania w jednostkowych sprawozdaniach finansowych dla ujęcia wspólnego działania (strukturyzowanego przez oddzielną jednostkę) takich samych zasad wyceny jakie obowiązują dla wspólnych przedsięwzięć. EFRAG dodała, że poparłaby by rozwiązanie, zgodnie z którym dla jednostek, które już stosują MSSF 11 wprowadzono by możliwość wyboru w odniesieniu do wyceny wspólnych działań strukturyzowanych przez oddzielne jednostki – rozwiązanie zgodne z MSSF 11 lub rozwiązanie zgodne z MSR 27.