W sierpniu 2014 r. IASB opublikowała zmianę do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe dotyczącą możliwości stosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Zmiana ta stanie się obowiązująca dla sprawozdań sporządzanych za okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2016 r. i później, przy czym IASB dopuszcza jej wcześniejsze zastosowanie.

Zgodnie z tą poprawką jednostki będą mogły stosować metodę praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w celu ujmowania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz wspólnych przedsięwzięciach. Jednostki będą mogły również wybrać ujmowanie takich inwestycji w wysokości kosztu zgodnie z MSR 39.

Opublikowana 23 sierpnia wstępna opinia EFRAG jest pozytywna. Zdaniem EFRAG zmiana MSR 27 spełnia techniczne kryteria wdrożenia do ustawodawstwa UE. Jednocześnie EFRAG oczekuje na uwagi i komentarze od zainteresowanych stron w zakresie opublikowanej opinii oraz oceny potencjalnych kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia tej poprawki. Komentarze można zgłaszać do 21 listopada 2014 r.

Pełna wersja opublikowanego przez EFRAG dokumentu, obejmującego wstępną opinię oraz raport na temat spodziewanych kosztów i korzyści, wraz z listą pytań do zainteresowanych stron jest dostępna pod adresem www.efrag.org >> 

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego