Wersja wstępna zmian do MSR 16 i 41 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w czerwcu jako dokument ED/2013/8 Rośliny produkcyjne. IASB zaproponowała, żeby rośliny o charakterze produkcyjnym (jak np. kauczukowce czy palmy oleiste) zostały objęte zakresem MSR 16 i podlegały wycenie tak, jak składniki środków trwałych (a nie przy zastosowaniu modelu wartości godziwej wskazanego w MSR 41).

Odpowiedź EFRAG na tę propozycję zmian standardów została opublikowana w dniu 25 października. W dniu 13 listopada EFRAG opublikowała natomiast podsumowanie uwag, jakie otrzymała od różnych zainteresowanych stron podczas prac prowadzonych w ramach konsultacji.

Większość respondentów zgodziła się z propozycją IASB wskazując, że model kosztu bądź model wartości przeszacowanej (dozwolone przez MSR 16) w odniesieniu do roślin produkcyjnych, wydają się dostarczać bardziej użytecznych informacji. Podkreślono również, że problem wiarygodności wyceny według wartości godziwej dotyczy wszystkich aktywów biologicznych (a nie tylko roślin produkcyjnych objętych zakresem proponowanej zmiany).

Jednocześnie zauważono, że propozycja IASB nie zawiera wystarczająco przejrzystych wskazówek pozwalających na jednoznaczne określenie, kiedy rośliny produkcyjne osiągają „dojrzałość” (a tym samym, kiedy należy zaprzestać aktywowania kosztów bezpośrednich – kosztów ponoszonych w związku z „doprowadzeniem” danych roślin do stanu, w którym zaczynają „produkować” plony). Tym samym wskazano na potrzebę uwzględnienia definicji „dnia osiągnięcia dojrzałości” w docelowej wersji poprawki.

Pełna wersja raportu EFRAG opisującego prace prowadzone w zakresie ED/2013/8 Rośliny produkcyjne, otrzymane uwagi od respondentów oraz wnioski, jakie uwzględniono w końcowej wersji odpowiedzi przekazanej do IASB, jest dostępna pod adresem www.efrag.org >>>