Pierwsza część MSSF 9 została opublikowana przez IASB w listopadzie 2009 r. Z uwagi na fakt, że nie był to kompletny standard, EFRAG zawiesiła prace związane z oceną zgodności MSSF 9 z wymaganiami UE. Ostateczna (pełna) wersja MSSF 9 Instrumenty finansowe została opublikowana przez IASB w lipcu 2014 r.

Komisja Europejska zwróciła się w związku z powyższym do EFRAG o opracowanie opinii dotyczącej możliwości przyjęcia/wdrożenia MSSF 9 w ramach MSSF przyjętych do stosowania w UE. W trakcie prac nad opracowaniem stanowiska EFRAG należy uwzględnić obszary wskazane przez ARC (Komitet Regulacyjny Rachunkowości) podczas obrad 27 listopada 2014 r. (obszary te i wątpliwości ARC względem określonych rozwiązań MSSF 9 zostały wskazane w załączniku przekazanym EFRAG wraz z pismem przewodnim Komisji „zlecającym” podjęcie prac nad MSSF 9.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac EFRAG powinna do końca kwietnia 2015 r. opracować i opublikować wstępną wersję stanowiska aprobującego bądź odrzucającego MSSF 9. Następnie po analizie komentarzy i uwag do wersji wstępnej EFRAG powinna do końca lipca 2015 r. przedstawić Komisji swoje ostateczne stanowisko w odniesieniu do MSSF 9.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego