Ekspert Vademecum Głównego Księgowego, Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw w komentarzu Informacja roczna PIT-11 wskazuje, że jest to najczęściej składana przez płatników informacja podatkowa, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dla wielu podatników formularz ten stanowi podstawę dokonania rozliczenia rocznego. Dla organów podatkowych jest natomiast narzędziem, które pozwala zweryfikować, czy w roku podatkowym płatnicy w prawidłowy sposób wypełniali swoje obowiązki. Jego prawidłowe wypełnienie i złożenie w wymaganym terminie ma zatem duże znaczenie. Urzędowy wzór PIT-11 określa m.in. podstawę prawną jego sporządzenia, terminy doręczenia oraz podmioty, które otrzymują przedmiotową informację.

Na sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11 płatnik ma czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja. PIT-11 otrzymuje podatnik oraz naczelnik urzędu skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli informacja podatkowa dotyczy podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym, PIT należy przesłać do podatnika oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jedynie, gdy płatnik zakończy swoją działalność przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, informacje podatkowe PIT-11 ma obowiązek przekazać do dnia zaprzestania działalności. Drugą sytuacją, która wymusza wcześniejsze sporządzenie PIT-11 jest ustanie obowiązku pobierania zaliczki na podatek, np. z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli zajdzie taka sytuacja i obowiązek pobrania zaliczek na podatek ustanie w trakcie roku, płatnik ma obowiązek sporządzenia PIT-11 w trakcie roku, o ile podatnik złoży pisemny wniosek w tej sprawie. W takim przypadku imienna informacja powinna zostać sporządzona i przekazana podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, płatnik wystawia PIT-11 do końca lutego roku następnego.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. informacje PIT-11 należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W formie papierowej mogą je jednak składać jedynie podmioty rozliczające nie więcej niż 5 podatników. Jeżeli jednak informacje w imieniu płatnika sporządza podmiot wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych, powinien on składać PIT-11 w wersji elektronicznej bez względu na liczbę podatników.

Jeżeli natomiast zatem zdarzy się, że płatnik nie złoży informacji podatkowej w wymaganym terminie (niezależnie od okoliczności) wskazane jest jak najszybsze naprawienie tego błędu. W tym celu należy sporządzić informację i dołączyć do niej zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. czynny żal. Jest to instytucja uregulowana w art. 16 k.k.s. która pozwala uchronić podatnika czy płatnika od odpowiedzialności karnej.

Autor komentarza zwraca także uwagę na to, że w obowiązującej wersji formularza PIT-11(23) pojawiają się nowe rubryki, z którymi wiążą się nowe problemy. Ustawodawca zmusił bowiem płatników do ustalania statusu rezydencji podatkowej podatników. Problem jednak w tym, że w wielu przypadkach ustalenie tego statutu jest niemal niemożliwe.
 


 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł