Zaprojektowane rozporządzenie ma na celu wykonanie delegacji w ustawie z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która wchodzi w życie 1 grudnia 2015 roku.

Zobacz: Ustawa dotycząca wdrożenia FATCA opublikowana >>

Zgodnie z projektem, do wykonywania czynności związanych z udostępnianie informacji otrzymywanych od właściwej władzy stanów Zjednoczonych, upoważnieni będą dyrektorzy wszystkich izb skarbowych. Upoważnienie będzie obejmowało udostępnianie informacji naczelnikom urzędów skarbowych mającym siedziby i terytorialny zasięg działania na terenie działania danego organu upoważnionego oraz organom kontroli skarbowej mającym siedzibę na terenie działania danego organu upoważnionego.

Z kolei wykonywanie czynności związanych z wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 umowy FATCA, powierzone zostało Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Upoważnienie obejmie wykonywanie przedmiotowych czynności względem osób mających siedzibę na terytorium Polski.