Pytanie

W lipcu 2009 r. do prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłam notebook o wartości netto 1640 zł i drukarkę o wartości 290 zł. Powyższe wydatki zaliczyłam bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie wpisałam do ewidencji wyposażenia. W październiku 2009 r. zakupiłam drukarkę fiskalną o wartości netto 2800 zł, która współpracuje z wyżej wymienionym komputerem. Drukarkę fiskalną również zaliczyłam bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i wpisałam do ewidencji wyposażenia.

Czy postąpiłam prawidłowo?

Odpowiedź

Kwalifikacja drukarek jako składników majątku podatnika nie jest jednoznaczna. Uznaje się, że jeśli drukarka może współpracować z kilkoma komputerami podatnika, wówczas należy ją traktować jako odrębny składnik majątku.

Jeśli zaś współpracuje tylko z jednym zespołem komputerowym, wówczas stanowi jego część peryferyjną.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają składniki majątku będące środkami trwałymi, które:

1) stanowią własność lub współwłasność podatnika,

2) zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

3) są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

4) mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok,

5) są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

W odniesieniu do drukarki mogą wystąpić dwie możliwości. Może to być bowiem drukarka sieciowa, tzn. współpracująca z różnymi zestawami komputerowymi, albo drukarka podłączona tylko do jednego komputera.

Jeśli więc drukarka obsługuje tylko jeden komputer, będzie stanowiła element tego zespołu komputerowego, natomiast jeśli będzie to drukarka sieciowa, czyli będzie obsługiwała więcej niż jeden komputer, wówczas należy traktować ją jako odrębny środek trwały.

Przy czym, może powstać wątpliwość w przypadku gdy:

1) drukarka będzie obsługiwała jeden komputer, tak jak wynika z pytania, w związku z czym stanowi element zespołu komputerowego,

2) zostanie dokupiona w późniejszym terminie, tj. po zaliczeniu komputera bezpośrednio w koszty,

3) jej wartość nie będzie przekraczała 3500 zł.

Można w takiej sytuacji stwierdzić, że skoro komputer i drukarka stanowi jeden środek trwały, a jego wartość początkowa przekracza 3500 zł, to taki składnik majątku powinien zostać amortyzowany. Spotyka się w takim przypadku, że podatnik wyksięgowuje z kosztów wartość komputera i wprowadza do ewidencji środków trwałych całe urządzenia (komputer wraz z drukarką) o wartości stanowiącej sumę obu składników w miesiącu oddania do używania tego urządzenia i dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej.

Jeśli jednak do używanego i zaksięgowanego w koszty komputera zostanie dokupiona drukarka o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, wówczas można uznać, że jej wartość, jako wyposażenia, bezpośrednio obciąży koszty działalności.

A zatem postępowanie opisane w pytaniu można uznać za prawidłowe.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów