Pytanie

Spółka cywilna otrzymała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie dotyczyło działania 6.1 "Paszport do eksportu" i obejmowało udział w targach w Niemczech i Rosji oraz wyjazdy do Niemiec mające na celu odwiedzenie kontrahentów i podpisanie umów o współpracy. Spółka rozliczała podatek VAT od tych faktur, od których mogła. Inne np. za paliwo, noclegi itp. zostały przedstawione do dofinansowania w kwocie brutto.
Czy otrzymana dotacja powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT?

Odpowiedź

Opisywana dotacja ma charakter dotacji ogólnej, nie powiązanej z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, zatem nie podlega VAT.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniami, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednak do podstawy opodatkowania podatkiem VAT wlicza się tylko te dotacje itp. dopłaty, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów bądź świadczenia usług.

Dla oceny istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania. Jeśli podatnik otrzymuje dofinansowanie w związku z konkretną dostawą towarów czy świadczeniem usług, innymi słowy - dopłatę do ceny towaru albo usługi, to dotacja czy inne dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania.
Należy zatem wziąć pod uwagę, czy dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności. Jeśli tak – zwiększa ona obrót.

Z kolei dotacja ogólna, której nie da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, czyli służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika - obrotu nie stanowi.
Zatem opodatkowana VAT będzie tylko taka dotacja, która w sposób bezwzględny i bezpośredni jest związana z daną dostawą towarów czy świadczeniem usług. Natomiast np. dotacje na pokrycie kosztów realizowanego projektu nie podlegają VAT.
Stanowisko powyższe potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych, dotyczące dotacji z PARP – por. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:
- ILPP1/443-878/12-6/AW z 18 grudnia 2012 r.,
- ILPP2/443-687/12-6/MR z 9 października 2012 r.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego