Pytanie

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 2015 r. polegającą na prowadzeniu szkoleń dodatkowo, od 2016 r., prowadzi niepubliczne przedszkole. Osobno jest prowadzona PKPiR dla firmy szkoleniowej i oddzielnie dla przedszkola, w której są ewidencjonowane wydatki przedszkola finansowane dotacją oświatową i kwota dotacji. Do wyliczenia podatku dochodowego podatnika sumowane są przychody z firmy szkoleniowej i przychody z przedszkola pochodzące z opłat dokonywanych przez rodziców oraz wynagrodzenie podatnika pełniącego funkcję dyrektora, które finansowane jest z dotacji. Przychody te pomniejszone są o koszty firmy i koszty przedszkola sfinansowane ze środków własnych osoby prowadzącej przedszkole.

Czy taki sposób rozliczenia podatku jest prawidłowy?

Czy powinna być prowadzona jedna PKPiR dla tego podatnika?

Czy jeśli dotacja oświatowa wyniesie w danym roku ponad 215.000 zł, to czy w przypadku firmy szkoleniowej można stosować jednorazową amortyzacje środków trwałych, czy dotacja oświatowa wykluczy jednorazową amortyzację?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym sposób prowadzenia księgowości opisany w pytaniu jest prawidłowy.

W mojej opinii nie ma przeszkód, aby skorzystać z amortyzacji jednorazowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 9. ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży.

W sytuacji prowadzenia więcej niż jednej PKPIR należy na koniec każdego okresu rozliczeniowego w celu ustalenia wysokości dochodu z działalności należy dokonać zsumowania odpowiednich informacji z ksiąg tzn. - przychody i koszty ich uzyskania. Wtedy pozostaje już tylko wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy z uzyskanego dochodu przez wszystkie oddziały. Z treści pytania wynika, iż tak właśnie Państwo robią, zatem należy uznać, iż postępują Państwo prawidłowo.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dlatego też do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów z tytułu zużycia tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z treści pytania wynika, iż dotacja nie jest przeznaczona na zakup środków trwałych. Zatem w sytuacji, gdy środek trwały został sfinansowany z własnych środków możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji, naturalnie pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących zasad stosowania jednorazowej amortyzacji określonych w u.p.d.o.f.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nawet w sytuacji, gdy środek trwały w części sfinansowany jest z dotacji możliwe jest również zastosowanie jednorazowej amortyzacji. Przepisy u.p.d.o.f. bowiem nie zawierają żadnych ograniczeń w zakresie jednorazowej amortyzacji w przypadku środków trwałych, które zostały sfinansowane w części dotacją. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej, w Łodzi z 7 lipca 2015 r., IPTPB1/4511-180/15-4/SJ, gdzie możemy przeczytać:

"(...) w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca spełnia kryteria małego podatnika, zakupione w sierpniu i grudniu 2014 r. jednostki OLT mieszczą się w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to ma możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnych od ww. środków trwałych. Do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca mógł zaliczyć wyłącznie tą część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczyła nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej środków trwałych. Skoro Wnioskodawca przedmiotowe środki trwałe wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w sierpniu i grudniu 2014 r., to w tych miesiącach mógł dokonać odpowiednio jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. (...)".

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów