Opublikowanie artykułu prasowego jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Doradca za jeden artykuł może otrzymać nawet 10 punktów.

Nowe, zmienione zasady etyki uchwaliła Krajowa Rada Doradców Podatkowych (uchwała nr 750/2010). Obowiązują one od 1 stycznia 2011 r. Przygotowanie artykułu prasowego zgodnie z art. 11e ust. 2 lit. c) uchwały jest obecnie jedną z uznanych form kształcenia zawodowego. Do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zobowiązuje doradców art. 36 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.), ale wymogi dotyczące tego obowiązku zostały sprecyzowane w zasadach etyki. Publikacja musi dotyczyć prawa podatkowego lub dziedzin pokrewnych, takich jak np. prawo bilansowe, aby została uznana za spełniającą warunki uznania za podnoszenie kwalifikacji w rozumieniu tej uchwały. Za publikację artykułu lub innej podobnej formy doradca może zdobyć 3 punkty za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu, nie więcej jednak niż 10 punktów za jeden artykuł. Uchwała KRDP premiuje jednak nie tylko artykuły, ale także publikacje książkowe oraz inne aktywne sposoby podnoszenia kwalifikacji.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 8 lutego 2011 r.