Wynagrodzeniem za czaty są napiwki, wymieniane później na dolary i dwa razy w miesiącu na jej konto wpływa kwota, którą w danym okresie rozliczeniowym zarobiła. Kobieta wypłaca pieniądze w normalnym bankomacie, bez przelewania ich na swój tradycyjny rachunek bankowy. Właścicielem strony internetowej, dla której pracuje X jest firma amerykańska. Pani X nie podpisywała z tą firmą żadnej umowy, nie wystawia również żadnych rachunków.

  • Skoro nierząd w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to czy to dotyczy również pracy w formie sex czatów online?
  • Jeśli jednak uznać, że dochody z pracy na czacie erotycznym podlegają opodatkowaniu, to jak należy postąpić by zgodnie z prawem opodatkować taki dochód?
  • Czy konieczne jest zakładanie działalności gospodarczej?
  • Czy jest dochód z "innych źródeł"?
  • Jak w praktyce rozliczać uzyskiwane dochody?

Zakres prostytucji a podatek PIT

Czynności wykonywane przez kobietę nie stanowią prostytucji, pomimo, że takiego określenia wnioskodawczyni używa. Usługi te mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny dalej k.k.

 

 


 

 

Zobacz również: NSA: Dochody z nierządu trzeba udowodnić >>

Stanowisko organów podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 7 stycznia 2015 r., IBPBI/1/415-1164/14/AP, uznał, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z prostytucją w rozumieniu ww. definicji, bowiem pomiędzy wnioskodawczynią a jej klientami nie dochodzi do kontaktu fizycznego (cielesnego), lecz wyłącznie wirtualnego. Ponadto z cyt. wyżej definicji prostytucji wynika, że prostytutka oddaje własne ciało do dyspozycji innych osób, w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego. Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku, wnioskodawczyni nie oddaje własnego ciała do dyspozycji innych osób, lecz tylko je prezentuje na ekranie monitora komputerowego innej osobie (zgodnie z wolą i w sposób wskazany przez klienta) i niekoniecznie w celu zaspokojenia seksualnego. Zatem wnioskodawczyni oddaje do dyspozycji klienta jedynie "obraz" swojego ciała zarejestrowany przez kamerę internetową. Trudno także mówić o "pełnej dyspozycyjności" wnioskodawczyni wobec klienta, skoro jest on pozbawiony możliwości np. dotyku. Jednocześnie wskazać należy, że według encyklopedii Wikipedia – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających, to pornografia. W polskim prawie, brak jest legalnej definicji pornografii. Przyjmuje się, że charakter pornograficzny mają takie wytwory, jak np. pismo, rysunek, obraz, druk, fotografia lub film (mogące także przybrać formę przekazu na żywo), które mają na celu wywołanie u odbiorcy efektu pobudzenia seksualnego. Wraz z rozwojem Internetu oraz łatwym dostępem do niego wprowadzono do potocznego słownika pojęcie "cyberpornografii", jako czynu polegającego na prezentowaniu treści pornograficznych w Internecie.

Zobacz również: Organy podatkowe będą mogły nadużywać prawa >>

Zmiany w opodatkowaniu samochodów już od stycznia 2019 roku >>

Organ podatkowy uznał tym samym, że czynności wykonywane przez podatnika nie stanowią prostytucji, pomimo, że takiego określenia wnioskodawczyni używa. Usługi te mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 k.k.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego

Odnośnie rozpoznania źródła takiego przychodu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiotowej interpretacji wyjaśnia, iż przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście, a jeżeli podejmowane w tym zakresie działania będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W opisanej więc sytuacji zwrócić należałoby czy wykonywana praca ma charakter zarobkowy i jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jeżeli powyższe kryteria zostaną spełnione to powinna pani zarejestrować działalność gospodarczą i rozliczać uzyskiwane przychodu z podatku dochodowego w ramach tej działalności.

Ważna częstotliwość transakcji

Jeżeli jednak wykonywana nie ma charakteru systematycznego to będzie możliwe rozliczenie takiej działalności jako działalności wykonywanej osobiście. Ponieważ swoją pracę wnioskodawczyni wykonuje w Polsce dla podmiotu nieprowadzącego w Polsce w żadnej formie działalności gospodarczej wskazać należy, że zgodnie z art. 44 ust. 1a u.p.d.o.f., podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu działalności wykonywanej osobiście są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w art. 44 ust. 3a u.p.d.o.f. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczki na podatek niezbędne

W świetle powyższych regulacji wskazać należy, że w miesiącu, w którym pytająca otrzyma przychód z firmy zagranicznej (wpływ zapłaty za świadczone czynności) powinna obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, tj. 18% od dochodu (przychód minus koszty uzyskania przychodu 20%), którą zobowiązana będzie wpłacić na konto swojego urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca.

Obowiązek rozliczenia podatku

Po zakończeniu roku podatkowego trzeba będzie również złożyć zeznanie roczne PIT-36 do dnia 30 kwietnia następnego roku, w którym wykaże się wszystkie uzyskane w roku podatkowym dochody. W przedstawionej sytuacji w pełni zastosowanie będzie miało stanowisko zajęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 7 stycznia 2015 r., IBPBI/1/415-1164/14/AP która została szczegółowo omówiona powyżej.

Odnośnie rozpoznania źródła takiego przychodu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiotowej interpretacji wyjaśnia, iż przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście, a jeżeli podejmowane w tym zakresie działania będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w zależności od przyjętego źródła przychodu zastosowanie będzie miał art.11 ust. 1 u.p.d.o.f. albo art.`4 ust. 1c u.p.d.o.f

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie natomiast do art.14 ust. 1c. pkt 2 Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień uregulowania należności.