Pytanie

Spółka z o.o zawarła w 2016 r. umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoba ta w dniu zawierania umowy była rezydentem polskim. Wyplata wynagrodzenia ma nastąpić w czerwcu 2017 r. W dniu wypłaty wynagrodzenia osoba ta jest już rezydentem cypryjskim.

Czy od wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłaconego dla rezydenta cypryjskiego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę ZUS, jeżeli rezydent ten nie posiada tytułu do ubezpieczenia w Polsce?

Czy zaliczka na podatek będzie w niższej stawce, jeżeli rezydent cypryjski złoży certyfikat rezydenta, czy też nie należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy, tylko składki ZUS?

Jeżeli należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, to do jakiego urzędu skarbowego należy ją przekazać?

Jakie deklaracje i informacje podatkowe należy sporządzić?

Odpowiedź

Dochody cypryjskiego zleceniobiorcy opodatkowane są u źródła.

Uzasadnienie

Rozumiem, że cypryjska rezydencja to rezydencja Republiki Cypru, nie zaś nieuznawanej północnej części tej wyspy, a praca na podstawie umowy zlecenia wykonywana była w Polsce.

Dochody z pracy wykonywanej na podstawie zlecenia w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.), zaliczane są do dochodów osiąganych na terytorium Polski w ramach źródła działalność wykonywana osobiście określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. Przychód powstaje w momencie otrzymania wynagrodzenia - tu w 2017 r. (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Takie dochody nierezydenta będą więc opodatkowane w Polsce - na zasadzie podatku u źródła stawką 20 proc. (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.). Płatnik wystawi cypryjskiemu zleceniobiorcy informację podatkową IFT-1R. Taki sposób opodatkowania jest niezależny od przedstawienia cypryjskiego certyfikatu rezydencji, o ile zleceniobiorca wskaże jako swe miejsce zamieszkania Cypr. Kwotę pobranego zryczałtowanego podatku należy przekazać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika do 20 dnia kolejnego miesiąca (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). Informację IFT należy przekazać również organowi podatkowemu właściwemu w sprawie osób zagranicznych (§ 5 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, deklarację PIT-8AR organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika do końca stycznia kolejnego roku.

Jeżeli jednak cypryjski nierezydent chciałby się rozliczyć w Polsce z tego dochodu na ogólnych zasadach (co może być korzystne, uwzględniając np. ulgę prorodzinną, odliczenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia czy koszty uzyskania przychodu) to może to uczynić w zeznaniu rocznym PIT-36, jeśli posiada certyfikat rezydencji. Pobrany podatek potraktuje wówczas jak zaliczkę na podatek (art. 29 ust. 4 u.p.d.o.f.).

Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. - dalej u.u.p.o.C. to art. 15 ust. 2 u.u.p.o.N. pozwala na opodatkowanie dochodu z pracy najemnej na Cyprze m.in. pod warunkiem, że wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce ani jego placówkę. Jeśli pracodawca ma Polską siedzibę, to również na gruncie art. 15 ust. 1 u.u.p.o.N. dochody zleceniobiorcy opodatkowane będą w Polsce, jako kraju wykonywania pracy. Na Cyprze do dochodu tego znajdzie zastosowanie zasada odliczenia proporcjonalnego (art. 24 ust. 1 pkt 2 u.u.p.o.N.).

Proszę zauważyć, że płatnik ma obowiązek pobrać podatek u źródła od dokonywanych wypłat, świadczeń i stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy, a nie od wykonywanej pracy czy zlecenia (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Jeśli więc w dacie wypłaty (uzyskania przychodu - art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.) podatnik deklaruje cypryjski adres zamieszkania lub okazuje certyfikat rezydencji - a więc należy domniemywać, że wynagrodzenie trafia za granicę - to płatnik pobiera podatek u źródła. Nie ma znaczenia wówczas, jako niedotyczące wypłaty, miejsce zamieszkania podatnika w dniu zawierania umowy czy wykonywania zlecenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów