Pytanie

Spółka w zakresie swojej działalności w przypadku przesłania prądu o niewłaściwych parametrach wypłaca odszkodowania dla osób fizycznych za uszkodzony sprzęt gospodarstwa domowego, co skutkuje obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C. Obecne przepisy nałożyły obowiązek przesyłania takich informacji do właściwych US drogą elektroniczną.

Czy w związku z tym spółka ma obowiązek opatrzyć taką informację podpisem elektronicznym, czy może przesyłać je bez wymaganego podpisu?

Odpowiedź

Spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).

Na podstawie art. 45ba ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6 u.p.d.o.f., składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p.

Wyjątek przewidziano w art. 45ba ust. 2 u.p.d.o.f., który stanowi, co do zasady, że te deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a u.p.d.o.f., są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - dalej r.s.p.d. - deklaracje i podania są opatrzone:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo

- innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Przepisy § 9 pkt 21 r.s.p.d. stanowią zaś, że innym podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 r.s.p.d., mogą być opatrywane, przesyłane przez płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną, informacje o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Oznacza to, że spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).

Szczegółowe informacje o sposobach przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu jednej z trzech opcji:

- modułu systemu finansowo-księgowego,

- formularzy interaktywnych,

- Uniwersalnej Bramki Dokumentów

znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, w zakładce e-Deklaracje, w sekcji Dla płatników.