Pytanie

Czy zgodnie ze zmianą Ordynacji podatkowej obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. w art. 210 § 1a, można dokonywać wydruku decyzji podatkowych z imieniem i nazwiskiem wójta wraz ze stanowiskiem służbowym, a co za tym idzie nie podpisywać własnoręcznie jak dotychczas?

Czy tak przygotowana decyzja (wydruk) nosi znamiona decyzji oryginalnej?

Odpowiedź

Przygotowanie wydruku decyzji z imieniem i nazwiskiem wójta wraz ze stanowiskiem służbowym (bez własnoręcznego podpisu) będzie spełniał wymogi określone w art. 210 § 1a o.p.

Ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem decyzji oryginalnej. Rozumiem, że chodzi Państwu o potwierdzenie, czy decyzja w takiej formie będzie zawierała wszystkie elementy decyzji przewidziane prawem. W tym zakresie ustawodawca dopuszcza podpisywanie decyzji w formie nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Uzasadnienie

Elementy decyzji podatkowej zostały wymienione w art. 210 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Każda decyzja stosownie do art. 210 § 1 pkt 8 o.p powinna zawierać podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Stosownie jednak do obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., art. 210 § 1a o.p. decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W uzasadnieniu do wprowadzonej nowej regulacji ustawodawca zwraca uwagę, iż samorządowe organy podatkowe nierzadko wydają decyzje wymiarowe w liczbie nawet przekraczającej kilkadziesiąt tysięcy w ramach danego samorządu. Podpisywanie oryginałów i kopii decyzji jest bardzo czasochłonne. Wymaga to od pracowników dodatkowego czasu, nawet po godzinach pracy, który mógłby być wykorzystany bardziej efektywnie, np. na prowadzenie postępowań podatkowych. W celu ograniczenia czasochłonności procesu wydawania decyzji proponuje się w art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej, aby decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogły zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do ich wydania zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w art. 93 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 93 ust. 2 wymienionej ustawy decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

W świetle powyższych wyjaśnień przygotowanie wydruku decyzji z imieniem i nazwiskiem wójta wraz ze stanowiskiem służbowym (bez własnoręcznego podpisu) będzie spełniał wymogi określone w art. 210 § 1a o.p. Ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem decyzji oryginalnej. Rozumiem, że chodzi Państwu o potwierdzenie, czy decyzja w takiej formie będzie zawierała wszystkie elementy decyzji określone w art. 210 o.p.

Uwzględniając więc art. 210 § 1a o.p. należy uznać, że ustawodawca dopuszcza podpisywanie decyzji w formie nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.