Chodziło o podatnika, który w 2009 r. nabył ogół praw i roszczeń dekretowych do udziału w nieruchomości warszawskiej od osoby, która już nie była w stanie dłużej czekać na rozpatrzenie przez organ dekretowy jej wniosku ze względu na swój wiek. Podatnik nie wiedział, ile jeszcze organowi zajmie rozpatrzenie wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego. Miał jednak zamiar przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Po tym może dojść do sytuacji, w której podatnik będzie musiał sprzedać nieruchomość osobie trzeciej. Okres, jaki upłynie wtedy pomiędzy zbyciem a wydaniem decyzji dekretowej i o przekształceniu prawa będzie krótszy niż pięć lat. Jednak upłynie ponad ten okres pięcioletni licząc od momentu nabycia ogółu praw do momentu zbycia.

Zobacz również: NSA: Liczy się pierwotny cel pożyczki >>

WSA: Zaległość podatkowa przedawniła się, ale hipoteki wykreślić nie można >>

Moment nabycia nieruchomości dekretowej

W związku z tym podatnik miał wątpliwość, czy będzie musiał zapłacić podatek od dochodu osiągniętego ze zbycia tej nieruchomości. Kwestia ta wiązała się z prawidłowym ustaleniem momentu nabycia nieruchomości, od którego powinno się liczyć okres pięciu lat.

Podatnik sądził, że dochód z odpłatnego zbycia własności nieruchomości dekretowej (nabytej na podstawie decyzji dekretowej, a potem na podstawie decyzji o przekształceniu we własność) będzie wolny od podatku. Przekonywał, że jeżeli nawet hipotetycznie przyjąć, że nie jest to dochód wolny od podatku, to termin pięciu lat zwalniających z obowiązku podatkowego zaczyna biec od dnia nabycia ogółu praw i roszczeń dekretowych, a nie od wydania decyzji dekretowej czy decyzji o przekształceniu.

Ze zdaniem podatnika nie zgodził się dyrektor izby skarbowej. Wyjaśnił, że tutaj nie doszło do restytucji wcześniej panujących stosunków prawno-rzeczowych. Podatnik nie był w przeszłości właścicielem, ani spadkobiercą właścicieli udziału w skomunalizowanej nieruchomości warszawskiej. Dopiero zakupił prawa i roszczenia do udziału w przedmiotowej nieruchomości od osoby będącej spadkobiercą pierwotnego właściciela tej nieruchomości. W znaczeniu prawnym dopiero ustanowienie na rzecz podatnika prawa użytkowania wieczystego do udziału w nieruchomości będzie stanowiło nabycie prawa użytkowania wieczystego - wyjaśnił fiskus.

 

 

 

Liczy się moment ustanowienia użytkowania wieczystego

Z organem podatkowym zgodziły się także sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 2582/15) podkreślił, że podatnik dopiero w wyniku realizacji ogółu nabytych praw uzyska prawo wieczystego użytkowania i to od tego momentu należy liczyć okres pięciu lat.

5 września br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2437/16) stwierdził, że podatnik nie miał praw do nieruchomości, aż do momentu ustanowienia wieczystego użytkowania. W związku z tym nie można liczyć biegu terminu pięciu lat od zdarzeń przed tym momentem – skwitował NSA.

Sprawdź również: Odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części - opodatkowanie PIT >>

Zwolnienia dotyczące przychodów z nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych >>