Pytanie

Chciałbym podarować córce mieszkanie. Nadmieniam, że byłoby to już drugie mieszkanie, ponieważ 6 lat temu podarowałem jej również mieszkanie.

Czy jeśli podaruję teraz córce drugie mieszkanie będzie możliwość skorzystania z ulgi podatkowej?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód aby skorzystać z ulgi podatkowej.

Uzasadnienie

W przypadku darowizny mieszkania przez rodziców istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej: u.s.p.d. Ze zwolnienia tego w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym własności mieszkania) korzysta jako zstępny: syn lub córka. Przepisy nie uzależniają zwolnienia od darowizn dokonanych wcześniej.

Na podstawie wskazanego przepisu zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Stosownie do art. 4a ust. 3 u.s.p.d., w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny, w przypadku gdy darowizna jest dokonywana za pośrednictwem notariusza to on dokonuje zgłoszenia.

Oznacza to, że obdarowany - w opisanej sytuacji córka, po spełnieniu wymogu dotyczącego zgłoszenia darowizny będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku. Nie ma znaczenia, iż wcześniej otrzymała już inne nieruchomości.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z 26 lutego 2015 r., IBPBII/1/436-397/14/BP, w piśmie tym możemy przeczytać:

"(...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze umowy darowizny nieruchomości.

W świetle powyżej zacytowanych przepisów zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w którym stwierdził, że dokonana – przez jego ojca – w formie aktu notarialnego darowizna będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie, z uwagi na formę w jakiej umowa ta zostanie zawarta (akt notarialny) na Wnioskodawcy – jako na obdarowanym – nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia faktu nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, bowiem wówczas znajdzie zastosowanie art. 4a ust. 4 pkt 2 przytoczonej ustawy (...)".