Pytanie
Czy zgodna z przepisami prawa jest zapłata kartą płatniczą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej itp.?
Miasto rozważa wdrożenie możliwości realizacji płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych, przez podatników przy użyciu karty płatniczej.
W związku z tym, iż potwierdzenie zapłaty z terminala płatniczego nie uwzględnia danych osobowych podatników, niezbędna byłaby organizacja identyfikacji płatności.
Za jaki dzień należy uznać datę spełnienia zobowiązania podatkowego (w podatkach, jest to dzień obciążenia rachunku podatnika)?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2012 r.
Tak, dopuszczalne jest, aby miasto (gmina miejska) umożliwiło płatność podatku od nieruchomości czy opłaty skarbowej przy użyciu kart płatniczych.
Uzasadnienie
Zobowiązania podatkowe wygasają wskutek zdarzeń wskazanych przepisami art. 59 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – dalej o.p., w szczególności wskutek zapłaty (zob. art. 59 § 1 pkt 1 o.p.). Zapłata podatku może nastąpić, co do zasady, na jeden z dwóch sposobów, tj. gotówką (zob. art. 60 § 1 pkt 1 o.p.) albo na podstawie polecenia przelewu (zob. art. 60 § 1 pkt 2 o.p.).
Jak jednak stanowi art. 61a § 1 o.p., rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, kartą płatniczą. W przypadkach takich za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, płatnika lub inkasenta lub rachunku podatnika, płatnika lub inkasenta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta w instytucji płatniczej (zob. art. 61a § 2 o.p.).
Mając na uwadze powyższe zauważyć pragnę, że zarówno wpływy z podatku od nieruchomości, jak i wpływy z opłaty skarbowej, stanowią dochody budżetu gminy (zob. art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). A zatem dopuszczalne jest, aby miasto (gmina miejska) umożliwiło płatność podatku od nieruchomości czy opłaty skarbowej przy użyciu kart płatniczych (opłaty skarbowe nie są co prawda podatkami sensu stricto, lecz z art. 3 pkt 3 lit. c o.p. wynika, że ilekroć w o.p. mowa jest o podatkach, rozumie się przez to również, między innymi, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe).
Niestety, przepisy nie określają żadnych szczegółowych zasad, na jakich dopuszczalne jest przyjmowanie zapłaty podatków kartą płatniczą. W konsekwencji rady gmin (miast), powiatów oraz województw wprowadzające tę możliwość muszą we własnym zakresie ustalić te zasady, w tym zasady, na jakich identyfikowane będą płatności dokonywane kartami płatniczymi.
Do korzystania z powyższego zniechęca również określony w art. 61a § 2 o.p. termin dokonania zapłaty. Należy bowiem zauważyć, że często data obciążenia rachunku jest późniejsza od daty dokonania zapłaty za pomocą karty płatniczej, co rodzi ryzyko spóźnionej (mimo zapłaty kartą w terminie) zapłaty podatku.
Tomasz Krywan