Odpowiedź:

Zasądzone należności należy analizować pod kątem ich związku z przychodami.

Uzasadnienie:

Z treści pytania wynika, że zasądzone należności mają charakter należności głównej, odsetek oraz kosztów procesu.
Należność główną stanowi dodatkowe wynagrodzenie za modernizację elementów sieci wodno-kanalizacyjnej. Natomiast odsetki po zapłaceniu stanowią koszt korzystania z kapitału kontrahenta – w zakresie, w jakim z opóźnieniem uiszczono należną kwotę.

Należność główna zatem, jako ulepszenie, zwiększy wartość początkową modernizowanej budowli (art. 16g ust. 13 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Bezpośrednio w koszty natomiast, po zapłacie, należy zaliczyć odsetki ustawowe, zostały bowiem naliczone już po oddaniu sieci do użytkowania – odsetki naliczone w trakcie modernizacji nie zwiększają bowiem wartości początkowej środka trwałego. Nie stanowią bowiem nakładów na modernizację, ale na koszty finansowania spółki. Powinny być więc rozliczone jako koszty pośrednie – w dacie poniesienia (zaksięgowania jako koszt), chyba że dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, co wymaga rozliczenia ich w czasie (art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p.). Odsetki nie mogą być jednak przy tym kosztem wcześniej niż w dacie zapłaty (art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p.). Podobnie koszty procesu stanowią koszty obrony przed niesłusznymi w ocenie spółki roszczeniami, będącymi konsekwencją ponoszonego ryzyka gospodarczego. Również więc koszty procesu powinny zostać rozliczone jako koszty pośrednie.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 4.11.2016 r., 2461-IBPB-1-2.4510.841.2016.1.ANK.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 24.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów