Odpowiedź:

Zapłacony VAT nie może stanowić kosztu podatkowego.

Uzasadnienie:

Jak rozumiem, spółka nie posiada dokumentów potwierdzających eksport towarów poza Unię Europejską, wymaganych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w celu opodatkowania eksportu stawką VAT ww. 0%. W konsekwencji, spółka musi opodatkować eksport standardową stawką VAT ww. 23%.

Zgodnie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. Nr 851 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.p.) podatek VAT należny co do zasady nie jest kosztem uzyskania przychodu. VAT należny może być kosztem uzyskania przychodu jedynie w 3 przypadkach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.p., tzn.:

– w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

– w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

– od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,

Naliczenie podatku VAT należnego z uwagi na brak dokumentów potwierdzających eksport towarów nie stanowi przypadku, pozwalającego na zaliczenie podatku VAT do kosztów uzyskania przychodu.

Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 12.07.2015 r.