Odpowiedź:
Zapłacona komornikowi zaliczka na poczet poszukiwania majątku dłużnika może zostać zaliczona przez Państwa do kosztów uzyskania przychodów w dacie  poniesienia wydatku.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 7971 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Komornik wykona takie czynności po uprzednim uiszczeniu zaliczki na poczet tych czynności. Najprawdopodobniej Pytający zlecił komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, a ten – w związku z tym zleceniem – zażądał zaliczki na poczet tych czynności.
Zaliczka taka niewątpliwie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiednie zastosowanie ma tutaj pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r., PO 4/RN-722-635/94, w którym czytamy, że "zaliczka na poczet kosztów egzekucji wszczętej wskutek nie wykonania przez dłużnika zobowiązań wobec wierzyciela, a należna komornikowi od wierzyciela na podstawie odrębnych przepisów – stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela w dacie jego poniesienia". Odpowiednie zastosowanie ma również postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2006 r., 1471/DPD2/423-89/06/AB, w którym czytamy, że "koszty działalności egzekucyjnej komornika obejmują wszelkie koszty ponoszone w związku z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji, a więc zalicza się do nich zarówno zaliczka na poczet kosztów egzekucyjnych, jak i koszty opłaty stosunkowej na zabezpieczenie środków pieniężnych. Poniesione przez wierzyciela koszty postępowania egzekucyjnego wiążą się niewątpliwie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i mają na celu odzyskanie długu, a więc wydatki te spełniają warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".
Zapłacona komornikowi zaliczka na poczet poszukiwania majątku dłużnika może zostać zaliczona przez Państwa do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te uznać należy za koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, a więc koszty potrącalne w dacie ich poniesienia.

Marek Jurek

Odpowiedzi udzielono 17.11.2015 r.