Pytanie

Opłacam podatek dochodowy metodą liniową w zaliczkach miesięcznych.
Czy za listopad 2012 r. należy zapłacić zaliczkę podwójnie, czy za grudzień do 20 stycznia 2013 r.?
Czy jak rozliczę PIT-36L do 20 stycznia to termin płatności będzie dopiero 30 kwietnia 2013 r.?

Odpowiedź

W bieżącym 2012 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zapłacić zaliczkę za listopad w terminie do 20 grudnia 2012 r., a za grudzień w terminie do 20 stycznia 2013 r. W 2012 r. nie obowiązuje już regulacja, która nakładała obowiązek płacenia zaliczki w podwójnej wysokości.

Uzasadnienie

Zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez przedsiębiorców reguluje art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Natomiast, zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik ma obowiązek uregulować w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 u.p.d.o.f.

Regulacje art. 45 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowią, że w terminie złożenia zeznania podatnicy obowiązani są wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Powołane regulacje budzą wątpliwości, czy w przypadku złożenia zeznania do 20 stycznia, termin do zapłaty podatku należnego za rok podatkowy, to 20 stycznia czy 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w przypadku złożenia zeznania do 20 stycznia konieczne jest uregulowanie podatku należnego również w terminie do 20 stycznia, czyli w terminie złożenia zeznania.

Czytaj także:

Zaliczkę na podatek za grudzień zapłacimy dopiero w styczniu

W grudniu nie będzie podwójnej zaliczki na podatek

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)