Odpowiedź:
Jedyne konsekwencje w PIT wynikające z wycofania pojazdu z firmy i przeznaczenia go na własne potrzeby to brak możliwości rozliczania kosztów jego użytkowania i zaprzestanie dokonywania amortyzacji. Zdarzenie to nie będzie skutkowało powstaniem przychodu. Przychód, którego źródłem będzie działalność gospodarcza, powstanie natomiast, jeżeli podatnik zdecyduje się na zbycie pojazdu w terminie 6 lat od momentu jego wycofania z prowadzonej działalności.
Uzasadnienie:
Wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej i przekazanie go na własne potrzeby nie oznacza jego zbycia. Po stronie podatnika zdarzenie to nie skutkuje zatem powstaniem przychodu podatkowego. Przeznaczenie danego składnika na cele prywatne (jeżeli następowałoby to przed faktyczną likwidacją działalności) skutkuje natomiast tym, że w kosztach firmy nie będą już rozliczane wydatki z nim związane, i przestają być dokonywane odpisy amortyzacyjne. Pojazd przestaje być wykorzystywany w firmie, a stanowi to jeden z warunków dokonywania amortyzacji, określonych w art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.
Przychód podatkowy powstanie natomiast w momencie zbycia danego składnika majątkowego, o ile od momentu jego wycofania z działalności do dnia odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (zob. art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.). Okres ten liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został wycofany z działalności do dnia jego sprzedaży.
Podobna sytuacja nastąpi, jeżeli najpierw doszłoby do likwidacji działalności, a dopiero później do sprzedaży samochodu. Na dzień likwidacji podatnik powinien bowiem sporządzić wykaz składników majątku (patrz art. 24 ust. 3a u.p.d.o.f.). Wykaz ten powinien zawierać co najmniej: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.
Sprzedaż składnika majątkowego pozostałego po likwidacji działalności będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego w oparciu o art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a u.p.d.o.f. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie wtedy różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Również i w tym przypadku nie dojdzie jednak do powstania przychodu, jeżeli składnik majątkowy będzie sprzedawany po upływie 6 lat, liczonych od dnia likwidacji działalności (art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f.).
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 9 stycznia 2015 r.