Czy wspólnik spółki jawnej, który nie zapłacił PCC od dopłaty (zasilenia konta firmowego) narażony jest na sankcję w postaci 20% stawki PCC?

Czy jedyną finansową sankcją będą odsetki karno-skarbowe od 0,5% dopłaty? Wspólnicy każdorazowo podejmują stosowną uchwałę w zakresie dopłat. Nie występują inne znamiona wskazujące na pożyczkę.
Sankcja w postaci karnej 20% stawki PCC nie ma w tej sytuacji zastosowania.
Stawka PCC w wysokości 20% ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
• podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
• biorący pożyczkę, który powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c.
Treść pytania wskazuje, iż w analizowanym przypadku mamy do czynienia z dopłatami, tj. czynnościami, które ustawodawca nakazuje tu traktować jako zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c.). Nie jest to ani pożyczka, ani żadna inna czynność wymieniona w art. 7 ust. 5 u.p.c.c. Ponadto, do zastosowania karnej 20% stawki od czynności wymienionej w art. 7 ust. 5 u.p.c.c. konieczne jest powołanie się przez podatnika w określonych okolicznościach na fakt dokonania tej czynności (zawarcia umowy) – chodzi tu głównie o przypadki, w których podatnik w toku postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodu wskazuje, że źródłem finansowania jego wydatków była niezgłoszona przez niego pożyczka lub inna czynność wymieniona w przytoczonym przepisie.
W analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z żadną z czynności wymienionych w art. 7 ust. 5 u.p.c.c., a ponadto z treści pytania nie wynika aby podatnik powołał się przed organem w określonych okolicznościach na fakt zawarcia (zmiany) umowy. W tej więc sytuacji, stosowanie karnej 20% stawki podatku jest bezpodstawne. Jedyną więc podatkową sankcją będą tu odsetki od nieterminowej wpłaty podatku, należne od stawki podstawowej.
Należy jednak zauważyć, iż obok sankcji odsetkowych, ustawodawca przewiduje również w takich sytuacjach odpowiedzialność karno-skarbową (art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) – dalej k.k.s. Od tejże jednak odpowiedzialności podatnik (osoba odpowiedzialna – reprezentująca podatnika) może się niejako "uwolnić", składając wraz z deklaracją po terminie tzw. czynny żal, tj. – w tym przypadku – zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku (art. 16 § 1 k.k.s.).