Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą, opłacam podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej, przekroczyłem drugi próg podatkowy, moja żona nie pracuje, składamy wspólne rozliczenie roczne. Czy w trakcie roku mogę już obniżyć w związku z tym próg podatkowy? Jeśli tak, jakich muszę dopełnić formalności?

Odpowiedź:

Podatek na zasadach ogólnych oblicza się według skali podatkowej. Oznacza to, że od momentu przekroczenia kwoty 85.528 zł zastosowanie znajdzie stawka 32%. Przepisy podatkowe nie przewidują tu innej możliwości. Pewnym rozwiązaniem może być natomiast uniknięcie płatności zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego poprzez wcześniejsze złożenie wspólnego zeznania rocznego.

Uzasadnienie:

Z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., wynika, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według następujących zasad:

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (3.091 zł);

2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b u.p.d.o.f. – mówiąc w uproszczeniu dochód pomniejsza się o dopuszczalne kwoty (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne), podatek oblicza się według skali podatkowej i pomniejsza o kwotę opłaconej  składki zdrowotnej);

3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych obliczają zatem zaliczkę na podatek według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodu osiągniętego od początku roku. Jeżeli dochód nie przekroczy kwoty 85.528 zł – przedsiębiorca opłaca zaliczkę w wysokości 18%. Z chwilą przekroczenia podatkowego progu zastosowanie znajduje natomiast stawka 32%. Ustawa o PIT nie przewiduje tu żadnych wyjątków, np. z uwagi na planowane wspólne rozliczenie z małżonkiem. Korzystne w tym zakresie rozwiązania przewidziane są przy opodatkowywaniu dochodów pracowniczych. W tym przypadku, jeżeli pracownik, który planuje za dany rok rozliczyć się wspólnie z niezarabiającym małżonkiem, może złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie, dzięki czemu nawet jeżeli jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wyniosą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Tak więc w miesiącu, w którym dochody przedsiębiorcy przekroczą kwotę 85.528 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę zastosowanie będzie miała 32% stawka podatkowa. Pewnym rozwiązaniem w takim przypadku może być natomiast złożenie wspólnego rozliczenia rocznego do 20 stycznia, dzięki czemu podatnik nie będzie musiał płacić zaliczki za grudzień. Zaliczka za ostatni miesiąc (lub ostatni kwartał) roku podatkowego wpłacana jest bowiem do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik jest jednak zwolniony z tego obowiązku, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży roczne zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku (por. art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 21 października 2014 r.