Odpowiedź:
W pozycji "podatek dochodowy" rachunku zysków i strat nie będzie ujęta żadna kwota, gdyż nie powstał obowiązek podatkowy.
Uzasadnienie:
Płacone zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej były księgowane po stronie Ma konta 131 Bieżący rachunek bankowy w korespondencji z kontem 225 Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, czyli nie wpływały na poziom wyniku netto. Można stwierdzić, że występują należności z tytułu podatku dochodowego. W związku z tym w pozycji "podatek dochodowy" rachunku zysków i strat nie będzie ujęta żadna kwota, gdyż nie powstał obowiązek podatkowy. Na koncie 871 Podatek dochodowy ujmuje się podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe, w tym wypadku nie powstało takie zobowiązanie, oraz ewentualnie aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku, które wynikają z art. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
Waldemar Gos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 1 kwietnia 2015 r.