Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Osoba fizyczna posiada gospodarstwo o powierzchnia 5 ha oraz prowadzi działalność gospodarczą, na działce, której grunt jest sklasyfikowany jako Bi, a budynek jako budynek handlowo-usługowy. Grunt i budynek są opodatkowane jako związane z działalnością. Podatnik zawiesza działalność na okres od października do kwietnia, czy w tym okresie będzie opodatkowany stawkami dla gruntów i budynków pozostałych, czy cały czas stawkami od działalności?

Odpowiedź:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia przeznaczenia gruntów, budynków czy budowli, wobec czego przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wciąż musi płacić podatek od nieruchomości według stawek przewidzianych dla tej działalności.

Uzasadnienie:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1)            grunty;

2)            budynki lub ich części;

3)            budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Istotne jest przy tym, że w myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. na użytek komentowanej ustawy grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczają odpowiednio grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Stawki podatku od nieruchomości ustala się w oparciu o art. 5 u.p.o.l. – w przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są one znacznie wyżej opodatkowane niż w pozostałych przypadkach (szczególnie to widać w przypadku budowli, które są opodatkowane wyłącznie w przypadku, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

W przypadku gruntów i budynków naliczenie wyższych stawek (przewidzianych dla działalności gospodarczej) jest uzależnione wyłącznie od tego, że są one w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia statusu danego podmiotu – wciąż mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Potwierdzenie tego stanu rzeczy znaleźć można w wyroku NSA w Katowicach z dnia 14 grudnia 1993 r. (SA/Ka 960/90): „Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej lub pozostawienie "w stanie likwidacji" podmiotu podatkowego nie oznacza ustania jego bytu prawnego i nie uzasadnia zmiany przeznaczenia gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych”.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 21.08.2015 r.