Odpowiedź:
Informacja dodatkowa nie musi zawierać szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych środków trwałych, natomiast powinna przedstawiać wielkości zagregowane, dotyczące zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych.
Uzasadnienie:
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r., dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro, został określony w załączniku nr 1 do u.o.r. Nie obejmuje on szczegółowej tabeli amortyzacyjnej dotyczącej poszczególnych (obiektów inwentarzowych) środków trwałych użytkowanych przez spółkę. Tabela amortyzacyjna, prowadzona w różnej formie, w zależności od techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, służy do wyliczenia odpisów amortyzacyjnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i ustalenia wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie jest ona przedstawiana w takiej formie użytkownikom sprawozdań finansowych.
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy jednakże podać, zgodnie z ustawą o rachunkowości, m.in. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, a ponadto:
– wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
– wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,
– zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Oznacza to, że informacja dodatkowa nie musi zawierać szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych środków trwałych, wpisanych do rejestru środków trwałych, które są użytkowane przez spółkę, natomiast powinna przedstawiać wielkości zagregowane, dotyczące zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Informacje te są zazwyczaj przedstawiane w postaci tabelarycznej.

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 6.05.2015 r.