Odpowiedź:

Średni przedsiębiorcy nie są obowiązani do składania informacji JPK m.in. za miesiąc grudzień 2016.

Pierwszym JPK, który będą składać, będzie JPK (informacja) za styczeń 2017 r.; składana do 25 lutego 2017 r.

Uzasadnienie:

O obowiązku przesyłania ewidencji sprzedaży w formacie JPK stanowią przepisy art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) – dalej o.p. Powołany przepis stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 o.p., za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Te regulacje zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846). Jak wynika z przepisów przejściowych zawartych w art. 6 ww. nowelizacji informację, o której mowa, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.

Do przekazywania informacji, o której mowa:
1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672) - dalej u.s.d.g.
2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Średni przedsiębiorcy nie są zatem obowiązani do składania informacji JPK m.in. za miesiąc grudzień 2016 r.

Pierwszym JPK, który będą składać, będzie JPK (informacja) za styczeń 2017 r.; składana do 25 lutego 2017 r.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 13.01.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów