Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Podmiot prowadzący księgi rachunkowe, który nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, otrzymał pożyczkę, która ma być spłacona za 2 lata wraz z należnymi odsetkami.

Czy sporządzając sprawozdanie finansowe należy wykazać naliczone odsetki od pożyczki do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego?

Odpowiedź:

Powinniście Państwo wykazać odsetki od pożyczki, ale nie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat należy obciążyć odsetkami za okres od początku roku obrotowego (od dnia zaciągnięcia pożyczki) do dnia bilansowego. Przykładowo jeżeli sporządzacie Państwo sprawozdanie finansowe 31 marca 2016 r. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., to wówczas w kosztach należy wykazać odsetki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą współmierności wyrażoną w art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Maciej Soprych, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 26.08.2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów