Odpowiedź:

Fakturując wykonywaną usługę miesięcznie i określając wartość usługi po danym miesiącu spółka postępuje prawidłowo. 

Uzasadnienie:

Co istotne, w łączącej strony umowie jest zapis o „fakturowaniu przez każdą ze stron na koniec każdego miesiąca, w którym wykonywana będzie usługa”. Taki zapis wskazuje na fakt, ze mamy tu do czynienia z usługą, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy rozliczeń. Jak zaś wynika z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Zgodnie zaś z zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 u.p.t.u., obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Skoro zatem mamy w analizowanym przypadku do czynienia z usługą rozliczaną w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy w VAT powstaje tu z upływem każdego miesiąca. Fakturując zatem wykonywaną usługę miesięcznie i określając wartość usługi po danym miesiącu spółka postępuje prawidłowo.

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 7.08.2015 r.