Polski podatnik kupuje u czeskiego podatnika dolary, które bezpośrednio z firmy czeskiej są przekazywane do Chin, jako zapłata za towar. Czeski podatnik obciąża nas fakturą VAT za opłaty bankowe.
Czy należy to potraktować jako import usług?
Jeżeli tak, to gdzie ustala się miejsce świadczenia usług i jaką ewentualnie zastosować stawkę VAT na ww. usługi?

Moim zdaniem w opisanym przypadku mamy do czynienia z importem usług finansowych/bankowych.
Nie wskazują Państwo, w jakim charakterze działa czeski kontrahent – czy jest to instytucja bankowa, czy też określonego rodzaju placówka finansowa, pośrednik, kantor wymiany walut itp.
Wydaje się, że w przedstawionej sprawie należy rozpoznać import usług. Moim zdaniem, w przedstawionej sprawie należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT.
W przypadku świadczenia usług transgranicznych pomiędzy dwoma podatnikami podatku VAT (podmiotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą) miejsce świadczenia usługi (opodatkowania) należy ustalić w oparciu o regulacje art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Stosownie do powołanej podstawy prawnej miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Państwo nabyli usługę od podatnika z innego państwa członkowskiego. Miejsce jej świadczenia należy, zatem ustalić w oparciu o ww. regulacje. Zastosowanie powyższych przepisów w praktyce oznacza, że usługa powinna być opodatkowana w Polsce na zasadzie importu usług.
Warto przeanalizować treść faktury otrzymanej od czeskiego kontrahenta. W jej treści, bowiem powinna znajdować się informacja, że zobowiązanym do rozliczenia VAT od przedmiotowej usługi jest Państwa firma, bądź oznaczenie "odwrotne obciążenie".
W związku z rozpoznaniem importu usług powinni Państwo wystawić fakturę wewnętrzną i rozliczyć VAT.
Moim zdaniem, należy rozważyć możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania, na podstawie regulacji art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u. Wskazują, Państwo, że faktura dokumentuje świadczenie usług bankowych. Zgodnie z regulacjami u.p.t.u. zwolnione od opodatkowania są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.