Odpowiedź:
W Państwa sytuacji wszystkie czynności są realizowane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej dlatego też nie można stosować zasad określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. do przedstawionej sytuacji.
Skoro realizują Państwo sprzedaż ze stawka 0% (a więc nie zwolnionej z VAT, ale jedynie objętych szczególną stawka VAT) to w takim zakresie w jakim zakupy dotyczą tej działalności podatek naliczony będzie mógł zostać odliczony.

Uzasadnienie:
Zmiany o których Państwo piszą wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.
Z tym dniem dodano do u.p.t.u.  art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej  u.p.t.u.
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. art. 86 ust. 2a u.p.t.u. w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.
Powyższe regulacje dotyczyć będą  jednak tylko tych podmiotów, które nie są podatnikami w pełnym zakresie swojej aktywności, ale wykonują inne czynności, które nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu u.p.t.u. (dotyczyć będą głównie jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, jednostek budżetowych, muzeów, teatrów, domów kultury, fundacji, stowarzyszeń, itp.)
W Państwa sytuacji wszystkie czynności są realizowane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej dlatego też nie można stosować zasad określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. do przedstawionej sytuacji.
Skoro realizują Państwo sprzedaż ze stawką 0 %  (a więc nie zwolnionej z VAT, ale jedynie objętych szczególną stawką VAT) to w takim zakresie w jakim zakupy dotyczą tej działalności podatek naliczony będzie mógł zostać odliczony.

Artur Kowalski

Odpowiedzi udzielono 17.11.2015 r.