Pytanie użytkownika Vademecum Doradcy Podatkowego:
Co roku obdarowujemy (finansowane ze środków obrotowych) naszych pracowników, którzy przepracowali w naszej firmie 10 lat, prezentami (zegarek plus dyplom).
Czy jeśli taki podarunek należałoby potraktować jako podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w nawiązaniu do interpretacji MF DD3.8222.2.376.2015.KDJ, to czy wówczas stanowi koszt podatkowy pracodawcy?

Odpowiedź

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w razie, gdy pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, i z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Oznacza to, że przekazanie zegarka pracownikowi z okazji jubileuszu jego pracy nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT, lecz darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.
Natomiast wydatki poniesione przez pracodawcę na nabycie tych zegarków nie stanowią u niego kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W interpretacji indywidualnej z 29.10.2015 r., DD3.8222.2.376.2015.KDJ, Minister Finansów wyjaśnił, że przepisy u.p.d.o.f. nie definiują pojęcia "nieodpłatne świadczenie".
Jednocześnie Minister Finansów wskazał, że zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 8.07.2014 r., K 7/13, w którym Trybunał Konstytucyjny wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu u.p.d.o.f. "W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które - nawet nieujęte w umowie o pracę - w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn. A zatem to nie zamiar obdarowania stanowi kryterium odróżnienia świadczeń pracodawcy, o których wartość należy podnieść podlegający opodatkowaniu dochód pracownika, od tych, które jego dochodu nie zwiększają".

Wobec takiego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego Minister Finansów stwierdził, że otrzymanie od pracodawcy przez pracowników upominków rzeczowych, np. w postaci pióra, długopisu z okazji jubileuszu pracy zawodowej bądź przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f. W konsekwencji wartość tych świadczeń nie może stanowić ich przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu należy uznać, że obdarowanie pracowników zegarkiem z tytułu jubileuszu zatrudnienia (przepracowania w firmie 10 lat), nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy lecz darowiznę.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem prezenty przekazane pracownikom z okazji jubileuszu ich pracy nie stanowią przychodu opodatkowanego PIT, lecz darowiznę opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że co do zasady, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami